Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelés.

1. Adatkezelő adatai:

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő is.

 • Üzemeltető neve: ÚJ ARANYTÓ Művészeti, Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 2300 Dunaharaszti, Turján utca 10.
 • Adószám: 20176826-1-13
 • Képviselő: Jakab Éva
 • Telefonszám: +36 309 855 347
 • E-mail cím: jakabevitanc@gmail.com

2. Adatkezelés

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy egyéb módon foglalást eszközöl szálláshelyünkön. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban, on-line foglalási rendszerünkben alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.

A honlap üzemeltetője: Édenkert Porta Vöröstó
Székhely: 8291 Vöröstó, Fő utca 48.

Levélcím: 8291 Vöröstó, Fő utca 48.
Telefon: +36 309 855 347
e-mail: info@edenkertporta.hu

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Ezúton szeretnénk felhívni kedves Vendégeink figyelmét, hogy a 2016. évi CLVI. törvény  módosítása alapján a szálláshely-szolgáltatóknak, így az Édenkert Porta Vöröstónak is kötelezettsége a vendégek törvényben meghatározott adatainak rögzítése a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató (Magyar Turisztikai Ügynökség) által biztosított tárhelyen (Vendég Információs Zárt Adatbázis).

A fent említett törvénymódosítások alapján 2021. szeptember 1-jétől rögzítésre kerülnek érkezéskor a vendég személyi azonosítására alkalmas fényképes okmányon lévő adatok egy okmányolvasó segítségével. A 414/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők kötelezettsége, hogy a személyi azonosításra alkalmas okmányát bemutassa helyszínen a szálláshely-szolgáltatónak.

A rögzítendő adatok:

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születési hely;
 • születési idő;
 • nem;
 • állampolgárság;
 • anyja születési családi és utónév;
 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatok;
 • harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

*harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének szükséges feltétele a személyazonosító okmány bemutatása, függetlenül a vendégek életkorától. A személyi igazolvány igénylése és megléte a gyermekek számára sincs életkorhoz kötve, így kérjük Vendégeinket, hogy utazás előtt megfelelő időben tekintsék át a személyazonosító okmányok igénylésének, kiadásának a feltételeit a Kormányablakok információs oldalán.

Ezúton szeretnénk felhívni Vendégeink figyelmét, hogy a törvénymódosítás kötelezi a szálláshely-szolgáltatókat, hogy a szükséges okmányok meg nem léte vagy be nem mutatása esetén a szálláshely-szolgáltatást megtagadhatjuk.

3. Adatszolgáltatás a szálláshely foglalása során

Tájékoztatjuk, hogy foglalási rendszerünkben történt regisztrációval, illetve bejelentkezéssel Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön részére a foglalás során megadott e-mail címére, – és amennyiben levelezési címét is megadta, postai úton is – értesítéseket és információs leveleket küldjünk.

4. Adatvédelem

A szállás foglalás elküldésével, illetve szálláshelyen a bejelentkező űrlap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük és feldolgozzuk.

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő, regisztráló, illetve, foglalási rendszerünket használó személyek személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Info Törvény.”) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Info. Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsuk. Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a https://www.edenkertporta.hu/weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

A szálláshely használatával, valamint a Édenkert Porta Vöröstó által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Édenkert Porta Vöröstó  üzemeltetője.

Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, vagy a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelünk. Személyes adatait az Édenkert Porta üzemeltetője kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.

Minden olyan személyes adat, amelyet Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsát, vagy amelyet a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kezelünk, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra. Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek ezen szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

 •     A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.
 •     A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.
 •     Az adatok kezelésének és tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 •     Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 •     Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.
 •     Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.
 •     Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Info. Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 •     Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést. Az Ön személyes adatait kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett továbbítjuk harmadik személy részére, és csak amennyiben ezen személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel, valótlan adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet az apartman üzemeltetőjétől. Elérhetőségei az előző fejezetben kerültek feltüntetésre. Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérésére rendszerünkben tárolt személyes adatait rendszerünkből töröljük. Az adatok törlése iránt kérelem, postai úton vagy e-mailen jelezve is megküldhető a megadott elérhetőségek valamelyikére.